Äänitekniikka


Äänitekniikka on osa asumisviihtyvyyttä

Viemärimelua on perinteisesti pyritty rajoittamaan käyttämällä jäykkiä kiinnityksiä välipohjiin sekä valamalla ns. pysty­viemärin pohjakulma betonin sisälle. Ongelmana on kuitenkin ollut hallitsematon äänen kulkeutu­minen raken­teisiin ja erityisesti liian korkeat äänitasot alimmassa kerroksessa tärinän siirtyessä kannakkeiden kautta hormien­ seinäpintoihin, joista se muuntuu ääneksi. Uusilla rakenne- ja asennusvalinnoilla toteutettuna valurautaviemäri ei tarvitse ylimääräistä äänieristystä­.

 

Suuren neliömassan (yli 25 kg/m²) ja materiaalin ominaisuuk­sien ansiosta SMU-valurautaputket vaimentavat ylei­sesti ilmaääniaaltoja. Lisäksi pantaliitoksen kumi­tiiviste estää putkien välittömän yhteenliittämisen, jolloin äänen johtuminen putkiston välityk­sellä vähenee.

 

Putkiston joustavaan kiinnitykseen sekä tukirakenteiden valintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota parhaan loppu­tuloksen saavuttamiseksi.

 

 

Yleistä hormeista

Pyrittäessä alhaisempiin äänitasoihin on suunnittelussa otettava lähtökohdaksi putki- ja viemärilinjojen täydelli­nen tärinäeristetty irrottaminen rakennuksen rungosta.

 

Asennushormit jaetaan kevyisiin ja massiivisiin­. Kevytra­kenteisissa hormeissa kaikki seinät on ra­kennettu levystä tai muusta kevyestä rakennus­aineesta. Tällai­sen hor­min seinämiin ei saa kannakoida mitään putkia tai kanavia, vaan kiskot asennetaan hormin koko asennus­korkeudelle. Kiskot kiinnitetään ainoastaan välipohjien kohdalta­. Pys­tykiskoihin kiinnitetään kaikki hormiin­ asennettavat ääni­eristetyt pidikkeet ja kannakkeet. Massiivisessa hormissa on vähintään yksi hor­min seinistä­ raskasrakenteinen, vähintään 220 kg/m2. Tällaista hormin­ seinää voidaan käyttää asennusseinänä.

 

Kaikuefektin poistamiseksi on vähintään yhdelle hormin seinälle asennettava vaimentavaa villalevyä.

 

Ääniteknisessä suojauksessa on huolehdittava tarkoin eri rakenteiden liittymien, saumojen ja läpi­vientien tiiveydestä. Erilaisten äänieristettävien tilojen rakenteista ja eristemateriaaleista ja vahvuuksista on saatavilla stan­dardien mukaiset ratkaisut tapaus­kohtaisesti.

 

 

Määritelmiä

Ilmaääni
Äänilähteestä ilman välityksellä ympä­ristöön leviävä ääni esim. äänen johtuminen­ putki- ja rakenneseinämien läpi.

 

Runkoääni
Rakenteessa tai muussa kiinteässä kappa­leessa etenevä mekaaninen värähtely, joka aiheuttaa ilmaääntä.

 

Askelääni
Muihin tiloihin kuuluva runkoääni, jonka aiheuttavat esimerkiksi kulkeminen lattialla tai portaissa tai esineiden siirtely.

 

Enimmäisäänitaso (A-painotettu) L A,max (dB)
Tarkastelujaksona esiintyvä voimakkuudeltaan korkein äänitaso määritellyllä aikapainotuksella. Ellei aikapainotusta erikseen mainita, tarkoitetaan aikapainotusta F (fast).

 

 

 

Äänitekniset tarvikkeet

Äänitekniset tarvikkeet putkien lisäksi ovat:

  • Äänivaimennettu kiintokannake (LVI 0204943 ja 0204945)
  • Valmiskonsoli (LVI 3231552 ja 3231554)
  • Rapid-SE putkikannake (LVI 3231548)
  • Silencer kannatinvaimennin (LVI 0202207)
  • SR 5 seinäkannake (LVI 3231545, 3231546 ja 3231544)
  • Grip-liitospanta (LVI 0202261, 0202263 ja 0202265)
  • Duo-liitospanta (LVI 0202210, 0202211, 0202213 ja 0202214)
  • Pohjakulma 88' (LVI 0204193, 0204183, 0204195 ja 0204185)
  • palovilla läpivienteihin UPPS Alu 2

 

 

Lisää tarjouskoriin