Yleiset toimitus- ja takuuehdot1. Soveltamisala

Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja. Ehtoja sovelletaan Saint-Gobain PAM:n (Myyjä) antamiin tarjouksiin, vastaanottamiin tilauksiin ja solmimiin sopimuksiin koskien tavaran ja palvelun (yhdessä Tuotteet) myyntiä ja toimittamista asiakkaalle (Ostaja). Myyjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia hintoihin, tuotteisiin ja tuoteluetteloihin. Kaikki tuotteiden mitat ja painot ilmoitetaan sitoumuksetta. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.


2. Kaupan päättäminen

2.1 Tarjous

Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. Tarjous ja siihen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat sekä niihin liittyvät oikeudet ovat Myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä Myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle tai käyttää hyväkseen tarjoukseen sisältyviä räätälöityjä teknisiä ratkaisuja.

Tarjouksen hinta perustuu tarjouspyynnössä tai muutoin Ostajan antamiin tietoihin ja määriin. Jos todellinen tilaus ei vastaa annettuja tietoja tai määriä, Myyjällä on oikeus tarkistaa toimitusta tai hintaa lopullisten tietojen mukaisesti.

Ostaja vastaa Myyjälle antamiensa Tuotteen käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

2.2 Sopimuksen syntyminen

Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun Ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä Myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun Myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.

Ostajan tilauksen poiketessa myyjän tarjouksesta, kaupan katsotaan syntyneen Myyjän tarjouksenmukaisin ehdoin, ellei myyjä ole kirjallisesti muuta vahvistanut.

Ostajan vastuulla on tarkistaa tilausvahvistuksen oikeellisuus.


3. Myyjän velvollisuudet

3.1 Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on 30 päivää ja se on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:

  1. Sopimuksen tekopäivästä
  2. Viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupailmoituksen saapumisesta Myyjälle
  3. Sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta
  4. Ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta 

3.2 Toimitusehdot

Ellei toisin ole sovittu, lähetys tapahtuu vastaanottajan vastuulla vapaasti Myyjän varastossa (FCA vapaasti rahdinkuljettajalla Harjavalta FIN01). 

3.3 Vaaranvastuun siirtyminen

Vaaranvastuu siirtyy Ostajalle, kun Tuote sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta muuta johdu. Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan tai tämä johtuu Ostajasta tai Ostajan puolelta olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy Ostajalle, kun Myyjä on tehnyt sen mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

3.4 Takuu

Takuuaika on kaksi vuotta. Takuu koskee Myyjän toimittamissa tuotteissa mahdollisesti ilmeneviä työ- ja/tai ainevikoja.

Takuukorvaus suoritetaan vasta silloin, kun virheellinen Tuote tai sen vaurioitunut osa on toimitettu Myyjän tehtaalle tarkistettavaksi tai se on Myyjän edustajan toimesta arvioitu ja vaurio on todettu takuukorvauksen piiriin kuuluvaksi. Palautuksen liitteenä tulee olla kirjallinen selvitys vian laadusta ja synnystä sekä selvitys siitä, milloin Tuote on toimitettu vastaanottajalle. Tilauksen tai laskun numero on ilmoitettava.

3.5 Tavaran ominaisuudet

Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän kirjallisesti antamien, nimenomaan kyseiseen kauppaan liittyvien tietojen mukaisesti. Myyjä ei vastaa siitä, että Tuote soveltuu Ostajan tai tämän asiakkaan käyttötarkoitukseen. Mikäli Tuotteen virheellinen käsittely tai muu sen tapainen syy on osoitettavissa vian aiheuttajaksi, on Myyjä vapaa vastuusta. 

Tuotteet tulee asentaa ja testata yleisten ohjeiden mukaisesti niin, että vältytään vaurion tai vahingon laajentumiselta. Testaukset ja/tai painekokeet tulee tehdä aina ennen asennusrakenteiden tai kaivannossa olevien liitosten peittämistä. Myyjä ei vastaa etsinnän ja/tai kaivannon tai rakenteiden purkukustannuksista. 

3.6 Viivästys

Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä Ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin Tuotteen valmistaja tai se, jolta Myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja Myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan Ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.

Mikäli Tuotetta ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu Ostajasta tai Ostajan puolella olevasta seikasta, Ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

Jos viivästys johtuu Myyjän tuottamuksesta, Ostaja voi vaatia korvausta osoittamastaan välittömästä vahingosta. Mikäli muuta ei ole sovittu vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 % myöhästyneen toimituksen arvosta (alv 0 %) kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 7,5 %:iin myöhästyneen toimituksen arvosta (alv 0 %) edellyttäen, että Ostaja on vaatinut korvausta kirjallisesti 14 päivän kuluessa alkuperäisestä toimitusajasta.  Ostajalla ei ole oikeutta purkaa kauppaa tai vaatia muuta korvausta tai hyvitystä viivästyksen johdosta. Mikäli osapuolet sopivat uudesta toimituspäivästä, aloitetaan viivästyssakon laskeminen ko. päivästä lukien.


4. Ostajan velvollisuudet

4.1 Kauppahinta

Hinnaston hinnat ovat bruttohintoja alv 0 %. Lava- ja pakkauskulut eivät sisälly Tuotteen hintaan.

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Myyjällä on kuitenkin oikeus tarkistaa kauppahintaa jäljempänä kohdassa 4.3. määritellyillä edellytyksillä. Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta on Myyjän veloittama käypä hinta.

Laskutus tapahtuu toimituspäivänä voimassaolevin hinnoin.

4.2 Maksuaika

Maksuaika on 14 pv netto laskutuspäivästä lukien, ellei maksuehdosta ole toisin sovittu. Mahdolliset laskua koskevat muistutukset on tehtävä 8 päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta. 

4.3 Kauppahinnan tarkistaminen

Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta riippumattomat maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta.

Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa Myyjällä on oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota Myyjä ei ole Ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapahtumapäivää. Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jona suomalaiset pankit myyvät ulkomaan valuuttaa.

Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa maksupäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia. Mikäli tarjouspäivän jälkeen on sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta.

Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän jälkeen eikä kauppahintaa ole tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta kuitenkin vähintään erääntymispäivän kurssin mukaan.

4.4 Maksun viivästyminen

Maksun viivästyessä Ostaja on velvollinen maksamaan kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa ja korvaamaan perintäkulut. Ostajalla ei ole oikeutta kuitata kauppahintaa, viivästyskorkoa tai sen osaa muita saatavia vastaan. Mikäli Ostaja on laiminlyönyt kauppahinnan tai sen osan maksun tai ei ole antanut Myyjän vaatimaa vakuutta, Myyjällä on oikeus pidättäytyä jatkotoimituksista, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Toimitusaika alkaa juosta vasta maksusta tai vakuuden antamisesta lähtien. Myyjällä on oikeus pidättäytyä toimituksista myös silloin, kun Ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että Ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Tästä viivytyksestä johtuvia korvausvaatimuksia Ostajalla ei ole oikeus esittää.

4.5 Ostajan viivästys

Mikäli myyjä joutuu lykkäämään toimitusta Ostajasta johtuvasta syystä, Myyjällä on oikeus laskuttaa Tuote alkuperäisen toimituspäivän mukaisesti tai periä kohdan 4.4. mukainen korvaus viivästysajalta. Lisäksi Myyjällä on oikeus korvaukseen myös muista kustannuksista kuten esim. kurssitappioista, varastoinnista ja Tuotteen vanhenemisesta aiheutuvasta vahingosta.

4.6 Vakuudet

Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen Tuotteen toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta.

4.7 Reklamaatio ja virheen korjaaminen

Mikäli tilaus ei ole tullut kirjallisesti, Myyjä ei vastaa virheellisestä toimituksesta.

Tuotteen vastaanottajalla on velvollisuus tarkastaa Tuote huolellisesti heti vastaanottaessaan toimituksen ja ilmoittamaan mahdollisista virheistä Tuotteen määrässä sekä kuljetusvauriot ja muut silmämääräisesti havaittavat virheet myyjälle 10 pv kuluessa. Virheistä, joita ei silmämääräisesti voi havaita vastaanottohetkellä, on ilmoitettava viimeistään 10 pv kuluttua siitä kun ostaja on ensimmäisen kerran havainnut virheen tai tämän olisi pitänyt se havaita, kuitenkin viimeistään 24 kk kuluessa toimituksesta.

Myyjä voi harkintansa mukaan korjata ja/tai hyvittää virheelliseksi toteamansa Tuotteen tai sen osan. Myyjä vastaa ainoastaan Ostajan Tuotteesta maksamaan kauppahintaan saakka vahingosta, joiden näytetään johtuvan Tuotteessa olevasta virheestä taikka Myyjän sopimusrikkomuksesta. 

4.8. Palautusehdot

Palautuksesta on aina sovittava Myyjän edustajan kanssa. Myyjä laatii palautuksesta asiakaspalautuslomakkeen ja ilmoittaa Ostajalle asiakaspalautusnumeron, joka on liitettävä palautukseen näkyvästi. Sopimatta palautettua Tuotetta ei hyvitetä. Tuote on palautettava kohtuullisen ajan kuluessa, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa toimituspäivästä. Tavara on palautettava Myyjän varastoon Harjavaltaan. Palautettava Tuote tulee olla alkuperäisessä kunnossa, jotta Tuote voidaan hyvittää.  Myyjällä ei ole velvollisuutta hyvittää erityisesti Ostajaa varten valmistettua tai hankittua tavaraa tai tiettyyn Ostajan hankkeeseen hankittuja Tuotteita. Hyväksytystä palautuksesta hyvitetään Ostajalle enintään 80 % kauppahinnasta, mikäli kyseessä ei ole Myyjän tekemä toimitusvirhe. Ostaja maksaa palautusrahdin. Postiennakolla/jälkivaatimuksella lähetettyjä palautuksia ei lunasteta. Mikäli palautukseen sisältyy useampiin toimituseriin kuuluneita tavaroita, on kaikkien toimituksien toimituspäivämäärä tai laskujen numero mainittava.


5. Sopimuksen purkaminen

5.1 Ostajan oikeus purkuun

Mikäli Myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta Ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos Myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu Ostajalle kohtuutonta haittaa, on Ostajalla oikeus purkaa sopimus.

Jos kaupan kohteena oleva Tuote on valmistettu tai hankittu erityisesti Ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä Myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa Ostaja purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

5.2 Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu Myyjästä, on Myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa Tuotetta Ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun Ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että Ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti.

Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos Ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla ja Myyjän asettamassa määräajassa.

Myyjällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta purkaa sopimus, mikäli Tuotteen maahantuonti tulee mahdottomaksi tai olennaisesti Myyjän alun perin edellyttämään kalliimmaksi Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai tuontia rajoittavan säädöksen tai muun viranomaistoimen johdosta (esim. tuontikatot ja –rajoitukset tai korotetut tullit).

5.3 Ylivoimainen este

Myyjän viivästyessä tai estyessä osin tai kokonaan täyttämästä sopimusvelvoitteitaan ylivoimaisen esteen vuoksi Myyjä vapautuu sopimusvelvollisuuksien täyttämisestä ja tästä muutoin mahdollisesti aiheutuvasta korvausvelvollisuudesta. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan Myyjän vaikutusmahdollisuuden ulkopuolella oleva syy kuten myrsky, tulva tai muu luonnontapahtuma, tulipalo tai muu onnettomuus, sota, liikekannallepano, mellakat tai mielenosoitukset, lakko tai muu työtaistelutoimenpide, vienti- tai tuontikielto, konerikko, suurten tuotantomäärien peruutus, tärkeiden raaka-aineiden tai energialähteiden rajoitukset, liikennehäiriö tai muu sellainen este tai häiriö, joka estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi Tuotteiden valmistamisen tai toimittamisen.

Myyjä ei tällöin ole velvollinen korvaamaan Ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.


6. Vakuutus

Osapuolet huolehtivat Tuotteen vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtolausekkeiden osoittaman vastuujaon mukaisesti. Muista vakuutuksista on erikseen sovittava.


7. Vastuu tavaran aiheuttamasta vahingosta

Myyjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu Tuotteen liittämisestä tai käytöstä muussa yhteydessä kuin mihin se on tarkoitettu; eikä vahingosta, joka aiheutuu Ostajan antamien ohjeiden mukaisesta raaka-aineesta, Tuotteen rakenteesta tai Ostajan määrittämästä työ- tai valmistusmenetelmästä.

Myyjän vastuu välittömistä vahingoista on rajoitettu Ostajan maksamaan kauppahintaan.

Myyjän joutuessa vastaamaan kolmannelle aiheutuneesta vahingosta tai tappiosta ostajan on hyvitettävä Myyjälle tästä aiheutunut menetys, jos Myyjä jäljempänä a) tai b) kohtien mukaisesti on vapautettu Ostajalle aiheutuvasta vastaavasta vahingosta tai tappiosta.

Kun tavara on Ostajan hallinnassa, Myyjä ei vastaa sen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu:

  1. kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon seuraus
  2. Ostajan valmistamaan Tuotteeseen tai valmistaman Tuotteen sisältävään Tuotteeseen.

Vastuurajoitusta ei sovelleta Myyjän syyllistyttyä törkeään huolimattomuuteen.

Kolmannen osapuolen esittäessä Ostajalle tai Myyjälle tähän kohtaan perustuvan korvausvaatimuksen, siitä on heti ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle.


8. Välilliset vahingot

Myyjä ei missään olosuhteissa vastaa mistään välillisistä, epäsuorista tai epätavallisista vahingoista, kuten tuotantotappioista, saamatta jääneestä voitosta tai muusta seurannaisvahingosta tai mistään varallisuusvahingosta.


9. Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy Ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu Myyjälle, ellei erikseen toisin sovittu.


10. Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.


11. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Myyjän ja Ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Mikäli sopimukseen ei muutoin päästä, sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Myyjällä on edellä todetusta huolimatta aina oikeus haastaa Ostaja saatavien perintää, tavaran vastaanottoa ja vakuuden asettamista ja/tai realisointia koskevissa asioissa Ostajan kotipaikan alioikeuteen taikka muuhun tuomiovaltaiseen tuomioistuimeen.


12. Embargo

Asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia voimassa olevia lakeja, mukaan lukien mm. vientisäännöstelyn lainsäädäntöä. Jos milloin tahansa uusi laki tai asetus tekee Myyjän sopimusvelvoitteiden täyttämisen mahdottomaksi tai laittomaksi, Myyjällä on oikeus peruuttaa tilaus ja päättää asiakassuhde ilman mitään vastuuta ja korvausvelvollisuutta asiakkaalle.

 

 

Lisää tuotekoriin

Ota yhteyttä 0207 424600 tai
myynti.pamline@saint-gobain.com